Oбщи условия

Oбщи условия
В съответствие с функционалността на системата Travel B2B, всеки регистрирал се се съгласява със следните Общи Условия:


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
“ Търговец ” е всеки потребител
" Оператор " е системата Travel B2B

1. Права и задължения на Търговеца
Търговецът се задължава:
а) да представи на Оператора копия на документи, удостоверяващи статуса му на туроператор, туристически агент, превозвач или друго лице, получило разрешение за упражняване на определена дейност; Ако установи, че документите и информацията са непълни или неверни, Операторът има право след писмено уведомление да не включва или да изключи Търговеца от списъка на търговците, регистрирани в системата до, предоставяне на пълна и достоверна информация.
б) да уведомява Оператора за всички промени в данните и обстоятелствата удостоверени посредством документите по предходната точка в срок от 7 работни дни от настъпването на промяната;
в) да плаща в срока, дължимото на Оператора възнаграждение; г) да осигури необходимото съдействие, информация или данни не само по време на извършване на конкретно действие по първоначално импортиране на данни в Системата, но и за целия срок на действие на договора или във всеки момент, когато е необходимо.
д) да определи лица за технически и административни контакти с Оператора и в 5 дневен срок от подписването на настоящия договор да го уведоми за техните имена и данни за контакт. -Търговецът се задължава също да уведомява Оператора за всяка промяна в определените от него лица или техните данни за контакт в 3 дневен срок от промяната. До датата на уведомяването за промяната страните ще считат действията извършени от лицата за административен или технически контакт, за които -Операторът е бил уведомен, са обвързващи Търговеца.
е) да получи и предостави на Оператора необходимото съгласие от съответните лица за достъп до и обработка на личните данни с цел предприемане на необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни, доколкото това е необходимо за целите на извършваната услуга.
ж) при предоставяне и импортиране в Системата на каквито и да е писмени или графични материали, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали предназначени за извършване на тестове или за преглеждане и ползване от други лица да предава на Оператора или лично да импортира, актуализира или изменя само и единствени материали, които:

не противоречат на българското законодателство, настоящия договор, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

не съдържат заплаха за живота и телесната неприкосновеност на което и да е лице;

чието съдържание не нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България и международните актове, по които Република България е страна.

не представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

не са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

не нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица; При положение, че получи или установи, че в системата е импортиран материал, който според неговата преценка не съответства на това изискване, -Операторът може да замени полученият материал или и незабавно да изтрие полученият материал от сървъра.


2. Права и задължения на Оператора:
Операторът извършва своите задължения посочени в предмета на настоящия договор, в съответствие с нормативните изисквания в областта, параметрите и изискванията за качество.
За да осигури възможност на Търговеца за самостоятелен достъп до Системата след първоначалното импортиране на информацията на последния, -Операторът му предоставя потребителско име и парола за достъп, като дефинира и конкретните му права на потребител в Системата. От датата на предаване на потребителското име и паролата -Търговецът не носи отговорност за представената посредством Системата информация, нейната вярност, точност или актуалност.
Процедурата за подаване и потвърждаване на заявка /сключване на договор за покупко – продажба на услугите на търговеца се осъществява съгласно Приложение.
Операторът се задължава да осъществи коректен пренос на информация за извършената посредством Системата резервация на услуга предлагана от Търговеца, освен в случаите на:

ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Търговеца, клиента на Търговеца или самият -Оператор;

забавяне на плащания от банките на клиентите поради недостиг на ликвидни средства или други аналогични причини;

непреодолима сила;

технически проблеми с функционирането на системата, които не са по вина на Оператора или планирана профилактика;

Операторът има право да предоставя при поискване от клиента на Търговеца следната информация за Търговеца:
1. седалище и адрес за кореспонденция;
2. номера на телефони и факсове;
3. адрес за поща (e-mail адрес) в Интернет;
4. имената на лицата, представляващи Търговеца;
5. номер на ф.д. и ЕИК;
6. номер на лиценза и институцията- издател;

Операторът не е страна по договора между Търговеца и неговия клиент за покупко-продажба на предоставяната посредством Системата услуга на Търговеца и не носи отговорност за неизпълнение по този договор, свързано с качеството на предлаганите услуги, условията на доставка или каквито и да е други условия по посочения в настоящата точка договор.
Операторът не е страна и по договора между Търговеца и обслужващата плащанията му платежна система или търговска банка и не носи отговорност за неизпълнение по него, свързано със закупената посредством системата услуга, включително при забавяне или неполучаване на плащане по банковата сметка на Търговеца или друго неизпълнение по договора между Търговеца и обслужващата го търговска банка или платежна система.
Операторът има право може да предоставя услугата с отклонение в параметрите установени в нейната спецификация, както и да я спира временно, само в случаи:
а) на планирани месечни или аварийни профилактични мероприятия;
б) повреди и смущения в комуникационните линии и/или спиране на електрическото захранване на регионалната или национална електрическа мрежа;
в) при ползване от Търговеца на несертифицирани технически или програмни устройства и/или когато не ползва услугата по предназначение;
г) когато -Търговецът ползва услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други участници в Системата или им причинява щети;
д) при разпространяване от Търговеца на информация в нарушение на разпоредбите на действащото в Република България законодателство;
е) при нарушения в ползването на услугата или тези Общи Условия, които са извършени повторно в продължение на два месеца или които представляват продължавано нарушение.


ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. За всяка потвърдена услуга -Търговецът дължи заплащане на Оператора съгласно условията на настоящия договор, за което с подписването на настоящото споразумение -Търговецът дава своето изрично писмено съгласие.
2.-Операторът си запазва правото да променя възнаграждението определено в приложението само след едномесечно предизвестие, отправено чрез съобщение до електронната пощенска кутия на Търговеца в Интернет (е-mail адрес) или чрез писмено уведомление, с обратна разписка.
3. За дължимите от Търговеца такси и комисионни, -Операторът издава фактура на Търговеца в срок от 3 (три) работни дни, считано от дата на заверка на банковата сметка на Оператора.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Както по време на действието на този договор, така и в срок от една години след прекратяване на договорните правоотношения между Оператора и Търговеца, всяка една от страните се задължава, без предварително писмено разрешение на другата страна, да не предоставя на трети лица и да не дава достъп на трети лица до поверителна информация, както и да не допуска което и да е неоторизирано лице да се запознава или да прави копия от каквито и да е документи, които съдържат или представляват поверителна информация.

ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
1. В случай, че -Търговецът не изпълни своето задължение за плащане по реда и условията на този договор, последният дължи неустойка от 2% върху дължимото възнаграждение, начислено за всеки ден забава.
2.При изтичане на 30 дни от крайния срок за извършване на плащането -Операторът спира достъпа на Търговеца до Системата до неговото пълно издължаване към Оператора.
3. При положение, че -Търговецът не изпълни своевременно, което и да е от задълженията си, посочени по-горе и при положение, че забавата продължи повече от 10 календаррни дни, -Операторът има право да прекрати договора, като не възстановява получените до момента възнаграждения или каквото и да било обезщетение при прекратяване.
4. Във всички случаи на неизпълнение изправната страна има право, освен правата при неизпълнение предвидени в този договор, да получи пълно обезщетение за всички причинени от неизпълнението вреди.
5. Всяка страна е длъжна да възстанови на другата страна разноските, свързани с упражняване на нейните права в следствие на, или произтичащи от, възникването на неизпълнение, некачествено или частично изпълнение, включително хонорарите на адвокати и други професионални консултанти, в пълен размер.
6. -Търговецът носи пълната отговорност за съхраняването, архивирането и възстановяването на собствената си информация, както и за вземането на мерки по нейната защита. -Операторът не носи отговорност за загуба или заличаване на информация, дължащо се на планирани или инцидентни намеси в системата, извършвани от Оператора като част от услугата или за целите на тази услуга, при положение, че -Търговецът не е изпълнил задължението си по предходното изречение и че -Операторът не е действал виновно.
7. -Операторът не носи отговорност и не дължи обезщетение за забавено изпълнение или неизпълнение на задълженията си по този договор, ако бъде поставен от -Търговецът или от трети лица в ситуация на реално затруднение за изпълнението на свое задължение по договора, както и в случаи когато е налице невъзможност за използване на съществуващите информационните ресурси на -Търговецът, функционирането на мрежата, преносната среда или оборудването, не по вина на Оператора;
8. Във всички случаи -Операторът не отговаря за вреди, причинени на Търговеца пряко или косвено в резултат на ползвани от последния информационни ресурси и софтуер, преки или косвени действия на трети лица или служители на Търговеца, при неспазване от страна на Търговеца на технически изисквания и указания, дадени му от Оператора с оглед особеностите на извършваната услуга или в случаите, когато причиняването на вредите е резултат от предоставяне за целите на услугата на неточна или невярна информация от страна на Търговеца.
9. -Операторът не носи отговорност в случаите, когато -Търговецът по каквато и да е причина не ползва резултатите от извършваната услуга. В тези случаи -Търговецът дължи на Оператора уговорените възнаграждения, съобразно условията и сроковете за плащането им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. В случай, че някоя от страните не изпълни, което и да свое задължение, освен по причини извън нейния контрол, и това неизпълнение не бъде поправено в срок от 3 (три) работни дни, считано от получаване на отправено уведомление от изправната страна, посочващо изрично случая на неизпълнение и изискващо неговото отстраняване, изправната страна има правото да прекрати настоящия договор с едномесечно писмено предизвестие
2. Настоящият договор се прекратява считано от датата на настъпването на съответното събитие при:
а) наличие на взаимно съгласие изразено изрично и писмено;
б) с изтичането на едномесечен срок от сключването на договора
в) при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на която и да е от страните; с прекратяването на една от страните като юридическо лице или прекратяването на ЕТ на физическо лице;
г) с писмено едномесечно предизвестие на коя да е от страните;
д) при виновно неизпълнение в петнадесетдневен срок, след уведомлението за преустановяване на неизпълнението.
3. Договорът може да бъде прекратен от всяка една от страните по него при обективна невъзможност за изпълнение или при наличието на непреодолима сила продължила повече от 60 дни, ако страната не е в забава. Страната, която се позовава на обективната невъзможност или непреодолимата сила, следва да уведоми другата за наличието на това условие в срок от 3 (три) работни дни, считано от неговото възникване.